Jdi na obsah Jdi na menu
 


S T A N O V Y

 

Čl. 1. 

Název sdružení  :  Klub NEDROG 

Sídlo sdružení   :  Poštovní 18, Rakovník, 269 01 

Čl. 2.

Cíle sdružení 

Klub NEDROG si za hlavní cíl své činnosti klade práci s rizikovými skupinami dětí a mládeže ve věku 9 – 19 let. Členové sdružení získají možnost zúčastňovat se sportovních, kulturních a společenských akcí pořádaných Klubem NEDROG. Další důležitou aktivitou bude provozování volno-časových aktivit (zájmové kroužky) pro členy Klubu NEDROG a to především v regionu Rakovník. Za rizikové skupiny dětí a mládeže především pokládáme:

-         děti a mládež ze sociálně a ekonomicky „slabých“ rodin

-         děti a mládež tzv.“z ulice

-         děti a mládež experimentující a užívající návykové látky

-         děti a mládež z etnických menšinových skupin

-         děti a mládež dopouštějící se porušování zákonů a předpisů 

Čl. 3.

Členství 

 1. Řádným členem se může stát každá fyzická nebo právnická osoba, která souhlasí s cíli a stanovami sdružení .
 2. O přijetí nového člena sdružení rozhoduje výbor sdružení
 3. Členství vzniká přijetím člena a zaplacením prvního členského příspěvku.
 4. Členství zaniká :  a) dobrovolným vystoupením člena

                                   b) úmrtím člena (u fyzické osoby)

                                   c) vyloučením na základě rozhodnutí výboru sdružení 

Čl. 4.

Práva a povinnosti člena sdružení

1)      Člen sdružení má právo zejména :

-         podílet se na činnosti sdružení,

-         volit do orgánů sdružení,

-         být volen do orgánů sdružení,

-         obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi,

-         vystupovat na veřejnosti jako člen sdružení. 

2)      Řádný člen má povinnost zejména :

-         dodržovat stanovy sdružení,

                  -    aktivně se podílet na cílech a činnosti sdružení

-         platit členské příspěvky,

-         zúčastňovat se zasedání Valné hromady sdružení,

-         v případě změny trvalého bydliště tuto skutečnost nahlásit výboru sdružení. 

Čl. 5.

Orgány sdružení  

 1. Valná hromada
 2. Výbor 

Čl. 6.

Valná hromada

Je nejvyšším orgánem sdružení.

 1. Tvoří ji všichni řádní členové sdružení.
 2. Svolává ji Výbor sdružení minimálně jedenkrát do roka.
 3. Rozhodnutí Valné hromady je platné, schválí-li ho nadpoloviční většina všech členů sdružení.
 4. Valná hromada zejména :

-         rozhoduje o změnách stanov,

-         rozhoduje v odvolávacím řízení proti rozhodnutí Výboru sdružení,

-         volí členy Výboru sdružení a revizora sdružení,

-         schvaluje rozpočet sdružení  a zásady hospodaření sdružení

-         rozhoduje o zániku sdružení a majetkovém vypořádání 

Čl. 7.

Výbor sdružení 

 1. Je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost zodpovídá Valné hromadě.
 2. Skládá se minimálně ze tří zvolených členů
 3. Výbor sdružení zejména :

-         volí ze svého středu předsedu a místopředsedu,

-         volí hospodáře sdružení,

-         připravuje rozpočet sdružení a zajišťuje jeho dodržování,

-         rozhoduje o přijetí a ukončení členství členů sdružení,

-         připravuje Plán činnosti sdružení a dbá na jeho plnění,

-         stanovuje výši členských příspěvků a zajišťuje jejich vybírání,

-         v duchu svých cílů a poslání sdružení zabezpečuje spolupráci se všemi společenskými organizacemi, zájmovými sdruženími, politickými stranami  a příslušnými regionálními a státními orgány,

-         svolává Valnou hromadu.

 1. Předseda a místopředseda Výboru sdružení jednají jménem celého sdružení,

      a to i každý samostatně.

Čl. 8.

Zásady hospodaření sdružení 

 1.    Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.

2.       Zdroje majetku jsou zejména:

-         dary a příspěvky fyzických a právnických osob,

-         výnosy z majetku,

-         členské příspěvky,

-         granty a dotace.

3.      Veškerý majetek sdružení spravuje Výbor sdružení.

4.      Sdružení vede hospodaření na jednom bankovním účtu spravovaném Výborem sdružení, k němuž má podpisové právo předseda sdružení a místopředseda .

5.      Přímou správu hospodaření sdružení provádí Výborem zvolený hospodář pod přímým dohledem předsedy a místopředsedy sdružení.

6.      Valná hromada volí revizora sdružení, který zejména:

-         provádí kontrolu hospodaření sdružení,

-         provádí kontrolu plnění Rozpočtu, Směrnic hospodaření, využívání prostředků z grantů a dotací a vedlejších pracovních činností.

7.      Prostředky občanského sdružení Klub NEDROG slouží především k zabezpečení

      činnosti hnutí a  propagaci hnutí. 

Čl. 9.

Zánik sdružení

Sdružení zaniká :  a) Dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením.

                b) Právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR o jeho rozpuštění

Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhoduje o způsobu jeho majetkového vypořádání Valná hromada. 

Čl. 10.

Závěrečné ustanovení 

Stanovy nabývají účinnost dnem registrace.